Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu:
Obchodné meno: EKOfence, s. r. o.
Sídlo: Vajanského 5710/73
Prešov 080 01
IČO: 44 512 031
Deň zápisu: 29.11.2008
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v OR OS Prešov, Vložka číslo: 20933/P

1) Všeobecné ustanovenia
Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu https://www.interiera.sk môžu uskutočňovať fyzické osoby staršie ako 16 rokov a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy, resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2) Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na stránke https://www.interiera.sk, v katalógoch, v prospektoch a iných tlačivách sú nezáväzné údaje, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Bežné tolerancie sú 5% (rozmerové, dĺžkové, množstevné, dovolená množstevná odchýlka pri odbere celých balení). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

– tovar v súlade so špecifikáciami predávajúceho alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na príslušnom území
– vybraný tovar vybavený návodmi k obsluhe, príp. záručnými listami.

3) Objednávanie tovaru
Objednávanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou (nákupom v e-shope). Objednávky bez zadaného telefonického kontaktu nevybavujeme! Po vytvorení objednávky obdrží kupujúci od predávajúceho správu o zaregistrovaní jeho objednávky na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri registrácii. Každá objednávka je najskôr zaregistrovaná a až následne potvrdená! Ak objednávka obsahuje nezrovnalosti, budeme vás kontaktovať. Objednávka s doručením mimo SR a ČR bude riešená individuálne. Všetky objednávky posielame až po potvrdení zo strany predávajúceho.

4) Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho je možné bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky telefonicky na čísle: 0918 746 517 alebo e-mailom na interiera@interiera.sk .

Kupujúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť EKOfence, s.r.o. ako prevádzkovateľ webovej stránky https://www.interiera.sk si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

5) Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má podľa §7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Tovar nesmie byť poškodený zavinením spotrebiteľa a nesmie javiť známky používania. Tovar musí byť vrátený späť spolu s kópiou dokladu o kúpe, originálnym príslušenstvom a v originálnom obale. Vrátenie kúpnej ceny bude uskutočnené až po overení kompletnosti a funkčnosti tovaru na bankový účet zákazníka. Záruka zaniká, ak:

– výrobok nebol používaný v súlade s podmienkami uvedenými v návode
– bolo odstránené označenie výrobku
– závada vznikla neautorizovaným zásahom do výrobku zo strany spotrebiteľa
– poškodenie vzniklo vonkajšími okolnosťami (búrky, požiar a pod.)
– výrobok bol mechanicky poškodený napríklad nárazom, pádom, pri nesprávnej manipulácii s tovarom zo strany spotrebiteľa a pod.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijme a vráti sa späť. Tovar je potrebné poslať doporučene na adresu predajcu, následne po jeho obdržaní vás budeme kontaktovať. Firma EKOfence, s.r.o je povinná do 14 dní vám zaslať peniaze na váš účet.

6) Reklamácia a záručná doba
Reklamácie je potrebné podať výhradne písomne doporučene na adresu EKOfence, s.r.o., Vajanského 73, 080 01 Prešov. Kupujúci má nárok na neprevzatie zásielky, pokiaľ sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo v prípade, že je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Záručná doba na všetok tovar predávaný predávajúcim v internetovom obchode https://www.interiera.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak zistí kupujúci pri preberaní tovaru chyby, musí tieto skutočnosti okamžite nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného zdržovania. V prípade, ak kupujúci reklamuje skryté vady, je povinný doručiť predávajúcemu reklamáciu bez zbytočného odkladu (inak zodpovedá za spôsobenú škodu a/alebo zhoršenie reklamovaných vád) vždy písomne a doporučene, pričom reklamácia musí byť dostatočne konkrétna (identifikácia kupujúceho, identifikácia reklamovaného tovaru, deň jeho doručenia kupujúcemu, podrobný opis vád, fotodokumentácia, a pod.). Po obdržaní reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie v súlade s § 18 ods. 8 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ ) a podľa Občianskeho zákonníka v zmysle § 18 ods. 4 Zákona. Všetky náklady za dopravu na adresu predávajúceho znáša kupujúci. Reklamačné konanie začína dňom doručenia tovaru na adresu EKOfence, s.r.o., Vajanského 73, 080 01 Prešov. Po obdržaní reklamácie kupujúceho a tiež reklamovaného tovaru, sa reklamácia kupujúceho považuje za uplatnenú a začína sa reklamačné konanie. Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s nakupujúcim na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, v súlade s § 18 ods. 4 Zákona, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného konania, t.j. uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a bude mu doručený reklamačný protokol.

V prípade, ak kupujúci nepredloží v rámci reklamačného konania predávajúcemu kópiu dokladu o kúpe, kópiu faktúry alebo iný obdobný doklad preukazujúci trvanie záruky alebo ak reklamované vady boli spôsobené kupujúcim (poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru kupujúcim v rozpore s návodom na požívanie a pod.), zanikne právo kupujúceho voči predávajúcemu na záručnú reklamáciu tovaru. Ostatné reklamačné prípady sa budú riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 18 Zákona. Po uznaní reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru za rovnaký alebo za iný v rovnakej hodnote alebo vrátením peňazí. V prípade uznania reklamácie bude vymenený opravený tovar znova dodaný kupujúcemu na náklady firmy EKOfence, s.r.o. Ak nebude možná výmena alebo oprava tovaru, bude kupujúcemu vrátená suma objednávky vrátane dopravy na číslo účtu zákazníka do 15 dní po uznaní reklamácie. Záruka sa netýka tovaru, ktorý bol:

– neodborne namontovaný
– zámerne poškodený
– poškodený neodborným zaobchádzaním
– poškodený nepredvídateľnými okolnosťami (živelné pohromy a pod.)
– ak bol na výrobok namontovaný prvok, ktorý nebol vopred odkonzultovaný a odsúhlasený predávajúcim
– ak výrobok bol použitý na iný účel ako je určené

Faktúra doručená s tovarom slúži aj ako dodací a záručný list. Záruka sa nevzťahuje na uplatňovanie ďalších nárokov zo vzniknutých škôd (ušlý zisk, znehodnotený materiál, atď.).

Pokiaľ sa reklamovaná závada nezistí a reklamácia bude uznaná za bezpredmetnú, je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s takouto reklamáciou (napr. zistenie technického stavu, testovanie, dopravné a balné).
Kupujúci je povinný doručený tovar dôkladne skontrolovaťa to ihneď po prevzatí ešte za prítomnosti zástupcu prepravcu (kuriéra) a ubezpečiť sa, že tovar nebol poškodený nešetrným zaobchádzaním počas prepravy, a že je kompletný. Ak bol tovar po doručení poškodený, kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu formou spísania škodového zápisu a oznámiť takúto skutočnosť kupujúcemu, ktorý podnikne kroky na nápravu tejto situácie. Ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť tovar skontrolovať ihneď po doručení, pokladá sa doručený tovar za bezchybný a kupujúci tak stráca možnosť uplatniť záruku na takto poškodený tovar.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Pred akýmkoľvek zámerom vrátiť poškodený tovar, kupujúci kontaktuje najskôr predajcu, u ktorého tovar zakúpil. V prípade, že kupujúci posiela tovar späť, je nevyhnutné ho zaslať spolu s kópiou dokladu o kúpe (kópia faktúry alebo pokladničného bločku), prípadne záručný list.
Tovar kupujúci posiela späť v originálnom obale zabalený takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. K zásielke je potrebné pribaliť stručný popis závady, kópiu dokladu o kúpe, príslušenstvo (ak je potrebné k overeniu závady), a kontakt (meno a priezvisko, telefón, email).
Reklamácie zaslané dobierkou od kupujúceho predávajúci nepreberá!!!

Prepravné náklady k zákazníkovi pri oprávnenej reklamácii znáša predávajúci.

Po obdržaní tovaru predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktuje kupujúceho, ktorému navrhne spôsob a termín vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 20,-€/deň pri tovare nad 1000kg, pri tovare do 1000kg je cena 10,-€/deň.

7) Miesto plnenia
Miestom plnenia je sklad, predajné miesto predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúci je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

Kupujúci musí vopred informovať predávajúceho o tejto skutočnosti a musí byť v čase odberu v telefonickej dostupnosti pre prípadné overenie splnomocnenia. Predávajúci má právo v prípade pochybností odmietnuť vydať tovar splnomocnenej osobe a prípadné náklady takto vzniknuté plne hradí kupujúci (dopravné náklady, skladné, manipulačné atď.).

8) Cena a platba
Ceny uvedené na WWW stránkach https://www.interiera.sk sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú orientačné a nezáväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, k výrobným, technologickým, tvarovým, rozmerovým, inovačným a iným zmenám. Zároveň si vyhradzuje právo k zmenám cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľoch tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú uhradením celej kúpnej ceny za dodaný tovar na účet predávajúceho alebo zaplatením v pokladni predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje uplatniť vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zároveň aj daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je v zásade možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

9) Dopravné a dodacie podmienky
Ak objednaný tovar v bežnom množstve nebude možné dodať do 10 prac. dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania, resp. ponúkne iný porovnateľný výrobok. V takomto prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený na mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej doby. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať skladový tovar odberateľovi (dodať k preprave k prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočných zdržaní všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet. Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite ich oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené spolu s tovarom. Kupujúci je povinný si zabezpečiť vykládku tovaru pri odbere väčšieho množstva. Upozornenie: Pri platbe na dobierku sú dni doručenia pracovné dni nasledujúce po dni zadania objednávky. Pri platbe bankovým prevodom sú dni doručenia pracovné dni nasledujúce po dni pripísania celej sumy za objednávku na náš účet. Doručenie tovaru znamená: do domu – prízemie bez schodov a taktiež pred prvé zamykateľné dvere! Tovar dodávame len do prístupných lokalít – do lesa bez ciest, po poľných a nespevnených cestách Vám tovar nebude doručený!

10) Ochrana osobných údajov
Všetky údaje, ktoré zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákazník svojím slobodným rozhodnutím (registráciou príp. dokončením objednávky) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11) Alternatívne riešenie sporov (ARS)
Na základe Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a Novely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci od 1.2.2016 právo využiť možnosť alternatívneho riešenia sporov pri nákupe tovarov a služieb cez internet. Právo sa vzťahuje len na nákup cez internet a na fyzickú osobu – spotrebiteľa, definovaného podľa Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. ARS je možné využiť len pri sporoch , ktorých hodnota prevyšuje 20 Eur. Pred využitím ARS je kupujúci povinný doručiť žiadosť o nápravu predávajúcemu na interiera@interiera.sk. V prípade, že predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo do 30 dní neodpovie vôbec, až následne môže kupujúci podať návrh na začatie riešenia sporu. Žiadosť sa podáva jednému zo subjektov ARS (Slovenská obchodná inšpekcia, príp. právnická osoba, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie ARS). Následný spor by mal subjekt ARS ukončiť do 90 dní od začiatku šetrenia. V zložitejších prípadoch môže byť lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Výsledkom riešenia je subjektom ARS vypracovaná dohoda o vyriešení sporu, ktorá je záväzná po súhlase kupujúceho a predávajúceho. Proti úkonom subjektu ARS sa nie je možné odvolať. ARS je bezodplatné pre predávajúceho. Od kupujúceho môže subjekt ARS žiadať poplatok za začatie riešenia max. do výšky 5 Eur s DPH. Od 15.2.2016 je možné na riešenie sporu medzi kupujúcim a predávajúcim využiť aj elektronickú RSO platformu, zriadenú Európskou úniou. V tejto platforme je možné podávať žiadosti v ľubovoľnom jazyku. Po podaní žiadosti sa kupujúci a predávajúci musia dohodnúť na výberu subjektu ARS. V opačnom prípade táto podaná žiadosť nebude riešená.

12) Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Pri odoslaní objednávky po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je platné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už dodanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnou výškou ceny objednaného tovaru (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, pokiaľ nie je dokázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci v dobe stanovenej k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa v zmysle obchodného zákona dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 051/ 7721 597
fax.č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk
Informácia zverejnená v súlade s ustanovením 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/ 2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Článok I – Právo na uplatnenie reklamácie
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Túto vadu reklamuje okamžite a neodkladne, teda ihneď po jej zistení. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby spotrebiteľ po zistení vady tovar už ďalej nepoužíval, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Článok II – Miesto uplatnenia reklamácie
Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení tej prevádzky predávajúceho, kde bol tovar zakúpený, s ohľadom na predávaný sortiment. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok alebo faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Článok III – Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak: – spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám, – spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, – reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, – sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Predávajúci nezodpovedá za vady: – pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, – ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnou údržbou a servisom, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru, – spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť. O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Článok IV – Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.. Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená: – aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezchybný tovar) – aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne: – po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (štandardne 1 mesiac od doručenia), – v prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 20,-€/deň pri tovare nad 1000kg, pri tovare do 1000kg je cena 10,-€/deň.

Článok V – Práva spotrebiteľa
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezchybnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo: – na výmenu veci alebo – právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny . Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI – Reklamácia použitého a vadného tovaru
Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezchybného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezchybný tovar. Pri použitých a chybných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.